Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jeżów Sudecki

Kolorowy pasek

Gmina Jeżów Sudecki

Gmina Jeżów Sudecki położona jest na wzgórzach Gór Kaczawskich , otaczających z północy Kotlinę Jeleniogórską . W skład Gminy wchodzi 8 sołectw :Jeżów Sudecki , Siedlęcin , Dziwiszów , Czernica , Chrośnica , Płoszczyna , Wrzeszczyn , Janówek w których zamieszkuje 6.961. mieszkańców. Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo ale istniejące warunku terenowe i przyrodnicze sprzyjają mieszkalnictwu, rozwojowi turystyki, rekreacji i sportu. Tereny wokół Góry Szybowcowej , Wzgórz Dziwiszowskich i Łysej Góry stanowią naturalne zaplecze do uprawiania sportów rekreacyjnych i wypoczynku mieszkańców naszej gminy, oraz amatorów turystki z Jeleniej Góry. Bliskie sąsiedztwo z Jelenią Górą sprawia , że gmina jest atrakcyjna dla inwestorów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zagrodowego. Unikalne walory przyrodniczo - krajobrazowe objęte są w Parku Krajobrazowym "Doliny Bobru", który na terenie gminy rozciąga się na powierzchni 1797 hektarach, oraz w naturalnych zespołach lasów Gór Kaczawskich.
Gmina Jeżów Sudecki ma bardzo bogatą historię , pierwsze wzmianki historyczne dotyczące miejscowości z terenu gminy dotyczą Dziwiszowa - 1255 rok i Jeżowa Sudeckiego- 14 listopada 1299. W miejscowości Jeżów Sudecki do XVII wieku funkcjonowały kopalnie rud złota i srebra , które wpłynęły na rozwój gospodarczy miejscowości . Po wojnie trzydziestoletniej kopalnie podupadły , a w późniejszym czasie na terenie gminy rozwinęło się tkactwo ręczne. Świadectwem tej wspaniałej historii są zabytki , które uatrakcyjniają naszą "Małą Ojczyznę". Na szczególną uwagę zasługują :

W Jeżowie Sudeckim
- "Dom Gwarków" - wybudowany w 1601 roku , karczma dla górników okolicznych kopalń. Budowla o konstrukcji słupowej, posiada dwie kondygnacje . Wybudowana na planie prostokąta.

- "Krzyż Kozacki"- wzmianka w kronice głosi, ze w okresie wojen napoleońskich dnia 22 sierpnia 1813 roku koło wsi doszło do jakiejś potyczki, w której poległo 3 Kozaków i 5 Francuzów. Wydarzenie te upamiętniono postawieniem krzyża.

W Siedlęcinie
- Wieża książęca w Siedlęcinie jest jednym z najważniejszych zabytków średniowiecznych w Polsce. Bez wątpienia jest także największym i najlepiej zachowanym obiektem tego typu w naszym kraju. Zbudowana została w drugiej dekadzie XIV w. z fundacji księcia Henryka I jaworskiego. Najciekawszym elementem wyposażenia wieży są XIV -wieczne malowidła ścienne, przedstawiające legendę o rycerzu króla Artura - sir Lancelocie z Jeziora (jedyne zachowane takie na świecie). Można je oglądać na drugim piętrze wieży (ich kompleksową konserwację przeprowadzono w roku 2006). Interesujące są również najstarsze zachowane w Polsce stropy drewniane, datowane metodą dendrochronologiczną na lata 1313 i 1314.

- Piece wapiennicze w Siedlęcinie. Pierwszy piec powstał w latach 1779-1780, drugi piec powstał w 1843 roku. Początkowo wypalano wapno drewnem, następnie przebudowano piece tak, aby do wypalania używać węgla kamiennego. Piece służyły mieszkańcom i sprzyjało rozwojowi budownictwa.

W Czernicy:

- Neorenesansowy pałac ,przebudowany w II połowie XIX wieku , utrzymany został w stylu renesansu francuskiego , wokół pałacu znajduje się park
z ocembrowanym stawem .

W Dziwiszowie

- Renesansowy zespół pałacowo- parkowy z II połowy XIX wieku.

Zabytkowe kościoły w Jeżowie Sudeckim , Dziwiszowie, Czernicy, Siedlęcinie , Chrośnicy .

Na rzece Bóbr w Siedlęcinie, Wrzeszczynie znajdują się zapory wodne - elektrownie wodne które, są jednocześnie zabytkami techniki na naszym terenie, spełniają rolę przeciwpowodziową i są źródłem pozyskiwania energii do dnia dzisiejszego.

Od wielu lat główną atrakcją gminy jest uprawianie sportów lotniczych na Górze Szybowcowej, gdzie znajduje się ośrodek szybowcowo - lotniowy. Szybownicy od lat dwudziestych XX wieku wysoko cenią warunki panujące, które umożliwiają uzyskiwanie rekordowych przewyższeń niezbędnych dla zdobycia "diamentów" do odznaki szybowcowej. Obecnie zbocze tej góry to raj dla lotniarzy i paralotniarzy zaawansowanych jak również dla początkujących . Płaski szczyt Góry Szybowcowej jest wykorzystywany jako lotnisko dla samolotów dla Aeroklubu Jeleniogórskiego . Teren góry jest doskonałym miejscem spacerowym i widokowym na panoramę Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy .
Na przeciwległym wzgórzu w Dziwiszowie- Łysa Góra znajduje się Mikrostacja Sportów Zimowych Szkoła Narciarska Aeskulap z 4 wyciągami narciarskimi. Miłośnicy nart mogą skorzystać z wielu atrakcji mikrostacji w tym z jazdy na nartach w godzinach nocnych na oświetlonym stoku. Góra posiada sztuczne naśnieżanie co znacznie zwiększa walory ośrodka i daje niezależność od kapryśnej pogody . Do najurokliwszych miejsc należy schronisko "Perła Zachodu" w Siedlęcinie, które jest położone nad jeziorem zaporowym - Modre w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru .
Turyści mogą podziwiać te walory podczas pieszych wycieczek po szlakach turystycznych jakie przebiegają przez naszą gminę:

Szlak zielony - biegnący z Jeleniej Góry do Strzyżowca poprzez Park Krajobrazowy Doliny Bobru/ .

Szlak niebieski - Szlak międzynarodowy E 3 - przebiegający na terenie gminy przez Płoszczynę, Chrośnicę .

W 1999 roku Jeżów Sudecki, obchodził swoje 700-lecie powstania z tej okazji została wydana kronika Jeżowa Sudeckiego - Grunau w której opisana jest historia po czasy współczesne.
Gmina utrzymuje bliskie kontakty z byłymi mieszkańcami Jeżowa Sudeckiego, którzy obecnie zamieszkują w Niemczech. Spotkania te są zawsze wielkim przeżyciem dla dawnych mieszkańców, a nam pozwalają na lepsze poznanie historii naszej miejscowości sprzed 1945 rok, oraz nawiązanie bezpośrednie kontakty partnerskie i przyjacielskie. W 2001 roku została ufundowana przez byłych mieszkańców tablica pamiątkowa, która została umieszczona na dawnej Karczmie Sądowej- obecnie Szkole Podstawowej.
Organem gminy jest Rada Gminy. Rada liczy 15 radnych reprezentujących mieszkańców, a jej przewodniczącym jest Artur Smolarek. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy, którymi są:
- Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gminne Gimnazjum.
- Szkoły Podstawowe w Siedlęcinie i Czernicy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Samodzielny Publiczny Gminnny Ośrodek Zdrowia w Jeżowie Sudeckim.
Od 1992 roku Gmina Jeżów Sudecki jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich "Euroregionu Nysa", a delegat gminy Edward Dudek jest członkiem konwentu i skarbnikiem stowarzyszenia.
Gmina podpisała porozumienie gminne z gmina niemiecką Vierkirchen i gminą czeską Paseky nad Jizerou.
Na terenie Gminy funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, która ma swoje drużyny w Jeżowie Sudeckim, Siedlęcinie, Czernicy, Płoszczynie i zrzesza ponad .. strażaków ochotników. Jednostki  Czernica i Jeżów Sudecki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
O kondycję fizyczna naszych mieszkańców dba Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych, która zrzesza 300 sportowców i ma bardzo duże osiągnięcia sportowe.
Sąsiedztwo Jeleniej Góry i rozwinięta komunikacja publiczna powoduje olbrzymie zainteresowanie jej mieszkańców terenami budowlanymi na terenie naszej gminie. Widok na panoramą Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej wpływa na atrakcyjność tych terenów pod zabudowę budownictwa mieszkaniowego i usługowego .

Z wyrazami szacunku
Edward Dudek

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Urząd Gminy Jeżów Sudecki , ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki, nr telefon: 75 7132 254
1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Jeżów Sudecki. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij